gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka  
  gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka  
  gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka  
 
gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka   gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka   gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka
 
 
gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka   gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka   gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka
 
 

Tn is;e.s fmj;d fmj;sh f.kajdoSu

wukdmjQ iehd rso fyda fjk;a wh leu;s lrjdoSu

wkjYH weiqrla w;ayerSu

jjdy m%udo

iqrdiQj keje;au

jHdmdr oshqKqj

k nkaok lemSu

oreM, ,eug

i;=rka fu,a, lsrSug

   
 

gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka

 

.s% ,xldfjS m,mqreoafoka merks;u m%k;u .=rel uer

f,djla iekiq w;s m%N,;u mqrdK;u .=rel

i;=g f,dj W;=u iem;h

 

f,dj W;=u Wmam;a;sh jk ksi;a nj ,en Wmk;a wm f.jk f ll, jqjo wm is;e.s f,i ms%;sfhka .; lrkakg wjiaMdj Wod lr.kakg wlue;s wfhla f f,dj iso Mfy;A f,dal Ou;djfhys i;H k wm is;e;skau la llfgd lror fokd ;%dih Ns;sh jeks Wmj j,g ks;e;ska f.dre jkjduhs Mfy;a Majdhska oS b;d hym;a mS%;su;a os fmfj;la .; lrkakg fuu .=rel n,h bjy,a jk nj okakjdo @

 
 
 

Tn is;e.s fmj;d fmj;sh f.kajdoSu" wukdmjQ iehd rso fyda fjk;a wh leu;s lrjdoSu" wkjYH weiqrla w;ayerSu" jjdy m%udo" iqrdiQj keje;au" jHdmdr oshqKqj" k nkaok lemSu" oreM, ,eug" i;=rka fu,a, lsrSug iy fulS fkdlS ish,q hym;a foa ioyd Tn f,dj fld;ekl ish;a weiamkdmsg ydial iu.ska iAMsr i'

 

mqrdK .=rel .=ma; Yla;s fjo.=re wdr uy;d

 

gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka

 

.s% ,xldfjS m,mqreoafoka merks;u m%k;u .=rel uer

Tn is;e.s fmj;d fmj;sh f.kajdoSu" wukdmjQ iehd rso fyda fjk;a wh leu;s lrjdoSu" wkjYH weiqrla w;ayerSu" jjdy m%udo" iqrdiQj keje;au" jHdmdr oshqKqj" k nkaok lemSu" oreM, ,eug" i;=rka fu,a, lsrSug iy fulS fkdlS ish,q hym;a foa ioyd Tn f,dj fld;ekl ish;a weiamkdmsg ydial iu.ska iAMsr i'

gurukam, gurukam srilanka, srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurukum, gurukum srilanka, lanka gurukam, gurukam, gurucam, gurucum, srilanka, gurucum srilanka

 
 

ish,q i;ajfhda ksla fj;ajd ksfrda.s fj;ajd iqjm;a fj;ajd

fjns msgq ieliqu  eDesigners